အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ Byscote၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား သုံးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ပုံမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာအခ်က္ အလက္မ်ားအား မွ်ေဝျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း Byscote.com ႏွင့္ တကြ၎၏ ရုံးခြဲမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ အကိ်ဳးတူကုမၸဏီမ်ားအား ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းမရႏိုင္ေသာ အျမဲတမ္း၊ရာသက္ပန္ျဖစ္ေသာ၊ စာမူခမေပးရေသာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဟုဆိုရာတြင္ အထက္ပါပို႔စ္မ်ားအား Byscote.com မွ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ဆင့္ပြားျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပုံေျပာင္းျခင္း၊ ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္တကြ မည္သို႔ေသာအသုံးခ်ျခင္းမိ်ဳးမဆို၊ မည္သည့္ ႏွင့္ အားလုံးေသာ မီဒီယာမ်ား၌အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို ယခုေသာ္လည္းေကာင္း ဖန္တီးျပီး ေသာအခါ၌ ေသာ္ လည္းေကာင္း ကမာၻအႏွံ႔ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။

ဓာတ္ပုံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားမဆို Byscote တြင္တင္သမွ်သည္ Byscote ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသာျဖစ္ၿပီးByscote တြင္ေပးပို႔ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္ထံ(သို႔)အျခား သူမ်ားထံ မူလအတိုင္းထားရွိျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေပး ရန္တာ၀န္မရွိပါ။လစဥ္ေၾကးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း (သို႔) မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ ကူးယူျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈစသည္တို႔ေၾကာင့္ သင့္အေကာင့္အားခတၲရပ္ဆဲျခင္း (သို႔) ပိတ္လုိက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါမည္။

မိမိတို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္သင့္ထံတြင္အေကာင့္တခုရွိရမည္ျဖစ္သည္။ (သို႔မဟုတ္)သင္၏ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္အသစ္ျဖစ္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ အေကာင့္ကိုသုံး၍မိမိတို႔ႏွင့္အေကာင့္တခုဖြင့္ႏိုင္မည္။ သင့္အေကာင့္အား လုံျခံဳေစရန္သင့္စကား၀ွက္အားလိွဳ႕၀ွက္ထားရမည္။ သင့္အေကာင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ သင့္အေကာင့္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္သင့္တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲအရလည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပင္ မည္သည့္ထပ္တိုးစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားမဆိုမိမိတို႔မွ ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပုံမွန္ဖတ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

မိမိတို႔ဝန္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်နိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ရာေၾကျငာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္သြားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

မူပိုင္ခြင့္

Byscote မွတင္ဆက္ထားေသာအေၾကာင္းအရာအားလံုးသည္ မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ Byscote ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ မည္သူ႕တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မွ်ေဝျခင္း၊ ကူးယူျပသျခင္းမ်ား၊ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

သိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက info@byscote.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔နိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႔စာတုိက္မွေပးပို႔နုိင္ပါသည္။
Myanmar Online Creations
MS 2တာဝါ၊ ၉လႊာ၊ မႏၱေလးလမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕